ДЕРАЖНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
[ Головна ] [ Положення про постійні комісії ] [ Мій профіль ] [ Вихід ]  [RSS] 21.01.2020

Меню сайту

Деражня
Категорії розділу
Новини

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 184

Статистика

Додаток

                                                                                                          до рішення другого

                                                                                                          пленарного засідання

                                                                                                          першої сесії районної ради

                                                                                                          від 7 грудня 2015 року

                                                                                                          № 4-1(2)/2015

ПОЛОЖЕННЯ

 про постійні комісії районної ради

   І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.  Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради в межах повноважень визначених Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні та "Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів ", регламентом районної ради, цим Положенням.

1.2.  Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

1.3.  Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії, голова комісії не може бути головою депутатської фракції. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

1.4.  До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, заступник голови ради. Голова ради координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

1.5.  Заступник голови комісії і секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії.

1.6.  Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії.

1.7.  Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.  

1.8. Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

1.9. Матеріально-технічне і організаційне забезпечення діяльності постійних комісій здійснюється виконавчим апаратом ради.  

1.10. При Деражнянській районній раді утворенні постійні комісії з питань:

- АПК, промисловості, транспорту, зв'язку та розвитку підприємництва та земельних відносин;

- планування бюджету і фінансів;

- регламенту, депутатської діяльності, етики, дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, зв'язків з об'єднаннями громадян та засобами масової інформації;

 - охорони здоров’я освіти, культури, молоді,  спорту та соціального захисту населення;

-  питань житлово-комунального господарства та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району;

II. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ.

2.1.   Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку району, районного бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, готують проекти рішень ради та висновки з цих питань. Представники постійних комісій виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями, що належать до їх відання.

2.2.   Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою в межах її компетенції на керівні посади, готують висновки з цих питань. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради - діяльність районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради.

2.3.Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, установ, організацій, підприємств різних форм власності та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

2.4.   Постійні комісії районної ради будують свою роботу на основі колективного вільного ділового обговорення і вирішення питань, гласності, законності та широкої ініціативи членів комісій. Постійні комісії діють у співробітництві з державними органами і громадськими організаціями, вивчають громадську думку.

2.5.   Постійні комісії мають право направляти організаціям, підприємствам, установам, посадовим особам свої рекомендації та висновки.

III ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ.

3.1.   Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати своїх повноважень з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії* або секретар комісії.  

3.2.   Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням працівників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відома кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.3.   Голова комісії не рідше одного разу на рік звітує перед радою та два рази на рік подає письмово інформацію голові районної ради про підсумки роботи комісії.

3.4.Секретар комісії забезпечує участь членів постійної комісії у засіданнях і сповіщає їм дату, час і місце проведення засідання, надає членам комісії і запрошеним матеріали, підготовлені для розгляду на черговому засіданні постійної комісії.  

IV. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ.

4.1.  При веденні діловодства постійної комісії районної ради дотримуються Примірної інструкції з діловодства,

4.2.  Ведення діловодства постійної комісії забезпечує її секретар.

4.3.   Проект порядку денного чергового засідання постійної комісії формується її секретарем і подається для узгодження голові постійної комісії. До відома членів комісії матеріали порядку денного доводяться завчасно.

4.4.   Додаткові питання включаються до порядку денного засідання постійної комісії за рішенням її голови, а у разі його відсутності заступником голови постійної комісії. Документи для розгляду на засіданні постійної комісії згідно з резолюцією голови ради, його заступника або голови комісії готують структурні підрозділи райдержадміністрації,   при   необхідності     уповноважені   представники   відповідних підприємств та організацій, керівники яких несуть персональну відповідальність за якість та своєчасність підготовки матеріалів.

4.5.     Комплект документів, який подається на розгляд постійної комісії, повинен складатися з проекту рішення постійної комісії, інформації або доповідної записки з обговорюваного питання, необхідного довідкового та аналітичного матеріалу, списку осіб, які запрошуються на засідання.

4.6.     Підготовлений комплект матеріалів подається секретареві комісії або працівнику виконавчого апарату ради, який надає організаційну допомогу відповідній комісії, в строки, вказані в резолюції голови ради, його заступника або голови комісії. У разі, коли з поважних причин неможливо подати проект рішення та інші матеріали на розгляд постійної комісії у встановлені терміни, перелік необхідних документів може бути скорочений головою ради або його заступником за письмовим поданням керівника відповідного структурного підрозділу, виконавця.

4.7. Документи і матеріали постійної комісії групуються за такими напрямками :

1.список членів постійної комісії в розгорнутій формі, табель обліку роботи членів комісії;

2. протоколи засідань комісії, висновки та рекомендації комісії;

3. план роботи районної ради, плани роботи комісії;

4.довідки, акти, інформації, та інші матеріали, листування постійних комісій;

5.рішення районної ради, президії ради, що стосуються комісії.  

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ.

 

  5.1.Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

5.2.Члени постійної комісії беруть участь у засіданнях постійної комісії особисто. При пропуску без поважних причин трьох засідань член комісії за поданням голови комісії виключається зі складу комісії з наступним затвердженням на сесії районної ради.

5.3. Порядок денний затверджується безпосередньо на засіданні постійної комісії.

5.4.   Особи, запрошені на засідання з окремих питань, можуть виступати при їх обговоренні, вносити пропозиції, робити зауваження по суті обговорення питання, давати необхідні довідки. Після розгляду відповідного питання і прийняття рішення ці особи в подальшій роботі постійної комісії участі не беруть.

5.5.  Член постійної комісії може висловити свою пропозицію письмово.

5.6.  За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

5.7.  на кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. У протоколі зазначаються : 1.  дата і місце проведення засідання;  

2. прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії присутніх на засіданні та відсутніх із зазначенням причин;

3. порядок денний засідання;

4. розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;

5. назви документів, розглянутих на засіданні;

6.результати голосувань з питань порядку денного;

7. прийняті рекомендації, висновки.  

  

VI. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ.

6.1.     Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

6.2.     У разі недотримання визначених строків на ім'я голови постійної комісії відповідними виконавцями подається доповідна записка з обгрунтуванням причин порушення строків.

6.3.     Рішення щодо подальшого виконання рекомендацій, висновків постійної комісії приймає її голова.

6.4.     Контроль за виконанням висновків та рекомендацій постійної комісії здійснює секретар постійної комісії.  

VII. КОМПЕТЕНЦІЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ

7.1.Комісія з питань планування бюджету і фінансів:

- здійснює контроль за виконанням Бюджетного кодексу України, інших законів України, нормативних актів районної ради з бюджетних та фінансових питань;

- здійснює контроль за економним витрачанням коштів з районного бюджету;

- розглядає проекти районного бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку району, пропонує зміни, доповнення,  співдоповідає  з питань  про районний бюджет та звіт про його виконання;

- здійснює щоквартальний аналіз виконання районного бюджету. Заслуховує з цього питання керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.  Розглядає пропозиції з питань фінансування, формування, внесення змін та доповнень до районного бюджету, подані постійними комісіями районної ради, узагальнює і вносить їх голові районної ради  та районній раді;

- розглядає звіт про виконання районного бюджету за рік, що минув, та вносить свої пропозиції щодо його затвердження на сесії районної ради;

- проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями та структурними  підрозділами райдержадміністрації, щодо виконання програм соціально-економічного розвитку, інших регіональних програм;

- контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;

- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

- звітує перед радою про проведену роботу.

7.2. Комісія з питань житлово-комунального господарства та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району:

- здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань управління майном спільної власності територіальних громад району;

- заслуховує звіти керівників комунальних підприємств;

- розробляє проекти рішень ради, готує доповіді, співдоповіді з цих та інших питань. Висновки постійної комісії повинні містити  чітко сформульовані, позитивні чи негативні фактори роботи відповідних підприємств, установ, організацій чи посадових осіб. У висновку чи рекомендації повинні бути визначені заходи, які необхідно здійснювати для усунення недоліків, виявлених комісією;

- встановлює порядок та здійснює контроль за використанням прибутків об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, що перебувають в управлінні районної ради;

- здійснює контроль за збереженням та використанням майна об’єктів спільної власності територіальних громад району;

- проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями районної ради та структурними підрозділами райдержадміністрації з питань управління майном спільної власності територіальних громад району та інших питань;

- розробляє концепції з природоохоронних питань, якості питної води, охорони вод малих річок , утилізації відходів, тощо;

- виносить на розгляд ради пропозиції і рекомендації питань щодо управління майном спільної власності територіальних громад району;

- звітує перед радою  про проведену роботу.

7.3. Комісія з питань АПК, промисловості, транспорту, зв'язку та розвитку підприємництва та земельних відносин:

- здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів центральних органів та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з питань розвитку агропромислового комплексу підприємствами, організаціями незалежно від форм власності, заслуховує їх керівників;

- заслуховує звіти керівників підприємств, організацій незалежно від форм власності з питань дотримання вимог Земельного кодексу України, регулювання земельних відносин, виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, готовності галузей сільського господарства до роботи в осінньо-зимовий період і інші питання, готує доповіді та співдоповіді,  виступи на сесії районної ради;

- висновки постійної комісії повинні містити чітко сформульовані, позитивні чи негативні факти роботи відповідних підприємств, установ, організацій чи посадових осіб. У висновку чи рекомендації комісії повинні бути визначені засоби, які необхідно здійснювати для усунення недоліків, виявлених комісією;

- розглядає програми соціально-економічного та культурного розвитку, інші регіональні програми, проект районного бюджету з питань забезпечення діяльності  агропромислового  комплексу, розвитку підприємництва, транспортних мереж, вносить зміни, доповнення;

- заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан соціально-економічного розвитку;

- проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями чи управліннями райдержадміністрації з питань розвитку агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин, ефективності використання  земельних ресурсів, розвитку підприємництва;

- звітує перед радою про проведену роботу.

7.4. Комісія з питань охорони здоров’я освіти, культури, молоді,  спорту та соціального захисту населення:

- здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних актів центральних та місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань соціального захисту малозабезпечених категорій громадян, в тому числі ветеранів та гуманітарної політики, зокрема розвитку науки, освіти, культури, духовності;

- заслуховує керівників установ освіти, культури, спорту, у справах сім’ї і молоді  з питань, що стосуються їх компетенції, готує доповіді та співдоповіді з цих питань, виступає із співдоповідями на сесіях ради;

- розглядає програму соціально-економічного і культурного  розвитку району, інші регіональні програми, проекти районного бюджету в розрізі віднесених до компетенції комісії питань та вносить відповідні зміни та доповнення до проектів;

- проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями чи структурними підрозділами райдержадміністрації з питань розвитку відповідних галузей та соціального захисту ветеранів, малозабезпечених категорій громадян, сім”ї та молоді, заняття фізкультурою та спортом  тощо;

- акумулює інформацію, що надходить з сільських, селищних рад стосовно соціальної захищеності громадян, реагує на неї шляхом подання пропозицій, рекомендацій;

- вносить на розгляд ради пропозиції з питань здоров”я людини, сім”ї, молоді, охорони материнства і дитинства, фізкультури та спорту в районі;

- здійснює регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

- звітує перед радою про проведену комісією роботу.

7.5. Комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, зв'язків з об'єднаннями громадян та засобами масової інформації:

- контролює та забезпечує дотримання положень Регламенту районної ради та її органів;

- узагальнює та подає пропозиції щодо вдосконалення Регламенту районної ради, доцільності внесення змін та доповнень ;

- готує співдоповіді по звітах депутатів про виконання рішень, доручень ради, постійних комісій на сесіях районної ради. У разі невиконання депутатом своїх обов’язків у раді, її органах, виборчому окрузі, систематичного порушення ним встановленого порядку роботи, постійна комісія готує висновки, за якими районна рада може прийняти рішення про ставлення депутата до виконання своїх обов’язків або про призначення голосування щодо відкликання депутата;

- розглядає подання про дострокове відкликання виборцями депутата районної ради;

- розглядає та вирішує питання, що виникають внаслідок порушення депутатських взаємовідносин та поведінки депутатів. Вносить на розгляд сесії, після розгляду на комісії, пропозиції щодо впливу на посадових осіб виконавчих органів влади, у випадку порушення ними законодавства або етики спілкування під час співпраці з депутатами;

- здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних актів місцевої виконавчої влади і самоврядування з питань гласності, законності, захисту прав людини, боротьби з організованою злочинністю підприємствами, установами та організаціями, правоохоронними органами, органами  місцевого самоврядування, заслуховує їх керівників;

- готує відповідні висновки з цих питань, висновки повинні містити чітко сформульовані позитивні та негативні факти, щодо роботи правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій, виконавчої влади чи органів самоврядування, чи їх посадових осіб;

- пропозиції, які необхідно здійснити для усунення  недоліків, виявлених постійною комісією;

- проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями, відділами, управліннями райдержадміністрації, правооохоронними та контролюючими органами з питань гласності, законності, захисту прав людини,  боротьби з організованою злочинністю, зміцнення дисципліни, охорони громадського порядку, при необхідності вносить пропозиції щодо розгляду їх на сесії районної ради;

- розглядає проекти районного бюджету, програми соціально-економічного розвитку району в частині розвитку засобів масової інформації, пропонує зміни та  доповнення до бюджету;

- здійснює контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами Ради конфлікту інтересів, надання зазначеним цим особам консультацій та роз'яснень щодо запобігання та врегулювання кон­флікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;

- звітує перед радою про проведену роботу.

 

 

Керуючий справами  

виконавчого апарату

районної ради                                                                                                        О. Подсоха

Деражня
Пошук

Новини Україна

Календар
«  Січень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Архів записів

Деражнянська районна рада © 2011      Конструктор сайтів - uCoz